تاريخ : شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ | 11:38 | نویسنده : مهدی سوری

حقوق و دستمزد پرسنل رسمي و پيماني و طرحي

الف) هزينه حقوق پرسنل رسمي

هزينه حقوق پرسنل رسمي= كل حكم حقوقي+كسورات بازنشستگي سهم دولت(13.5%) و جانباز و فرزندان شهدا (9%)+بيمه خدمات درماني سهم دولت و جانباز و فرزندان شهدا + بيمه عمرسهم دولت+پس انداز كاركنان سهم دولت+ بيمه تكميلي سهم جانباز و فرزندان شهدا

ب) هزينه حقوق پرسنل پيماني و طرحي

هزينه حقوق پرسنل پيماني و طرحي= كل حكم حقوقي+كسورات تامين اجتماعي سهم دولت (20%) و جانباز و فرزندان شهدا (7%)+بيمه عمرسهم دولت+پس انداز كاركنان سهم دولت+ بيمه تكميلي سهم جانباز و فرزندان شهدا

-   نحوه محاسبه حقوق قابل پرداخت به پرسنل

الف) حقوق قابل پرداخت به پرسنل رسمي

حقوق قابل پرداخت به پرسنل رسمي = كل حكم حقوقي – (بازنشستگي سهم كارمند+بيمه خدمات درماني سهم كارمند+بيمه عمر سهم كارمند+پس انداز كاركنان سهم كارمند +بيمه تكميلي سهم كارمند+ماليات+ ساير كسورات)

ب) حقوق قابل پرداخت به پرسنل پيماني و طرحي

حقوق قابل پرداخت به پرسنل طرحي و پيماني = كل حكم حقوقي – (بيمه تامين اجتماعي سهم كارمند+بيمه عمر سهم كارمند+پس انداز كاركنان سهم كارمند + بيمه تكميلي سهم کارمند +ماليات+ ساير كسورات)

-   نحوه محاسبه كسورات

كسورات بازنشستگي سهم كارمند = كل آيتم هاي حكم مشمول بازنشستگي (جدول شماره 1) * 9%

كسورات بازنشستگي سهم دولت = كل آيتم هاي حكم مشمول بازنشستگي(جدول شماره 1) * 13.5%

تبصره : حق بيمه بازنشستگي سهم كارمند جانباز و فرزندان شهدا  توسط دولت از رديف برنامه 55000 پرداخت خواهد شد.

كسورات تامين اجتماعي سهم كارمند = كل آيتم هاي حكم مشمول بيمه تامين اجتماعي(جدول شماره 1) * 7%

كسورات تامين اجتماعي سهم دولت = كل آيتم هاي حكم مشمول بيمه تامين اجتماعي(جدول شماره 1) * 20%

تبصره : حق بيمه تامين اجتماعي سهم كارمند جانباز و فرزندان شهدا  توسط دولت از رديف برنامه 55000 پرداخت خواهد شد.

ماليات = (كل آيتم هاي حكم مشمول ماليات (جدول شماره 1) – کل مبلغ بیمه خدمات درمانی – دو هفتم بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند – بیمه عمر سهم کارمند -مبلغ بخشودگي مالياتي سال مورد محاسبه(جدول شماره 6))*%10

تبصره: پرسنل جانباز و فرزندان شهدا  از پرداخت ماليات معاف ميباشد.

-  نحوه محاسبه كسورات بيمه خدمات درماني

كسورات بيمه خدمات درماني پرسنل :  تا ابتداي سال 1389 جهت هر يك از انواع استخدامي مبلغ ثابت ميباشد (برابر جدول شماره 7) و  از ابتداي سال 1389 طبق قانون بودجه سال 1389 (قانون بودجه سال 89 صفحه 8)((حق بيمه خانوارهاي كاركنان كشوري و لشكري شاغل و بازنشسته در سال 89 معادل 7% حقوق و مزاياي مستمر ماهانه به شرح زير تعيين ميگردد:

-                      بيمه شونده شاغل 2% و بازنشستگان و موظفين 1.5% حقوق و مزاياي مستمر.

-                      دستگاه اجرايي معادل سهم بيمه شونده.

-                      بقيه مبلغ از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه برنامه بيمه كارمندان دولت (30405) ذيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي و برنامه بيمه خدمات درماني (30440) وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

دستگاه موظف است حق بيمه مربوطه را كسر و حد اكثر ظرف مدت يك ماه به حساب سازمان بيمه گر مربوطه واريز نمايد.

تبصره : حق بيمه خدمات درماني سهم كارمند جانباز و فرزندان شهدا  توسط دولت از رديف برنامه 55000 پرداخت خواهد شد.

توجه: در سال 89 سقف بيمه خدمات درماني 8000000 ريال ميباشد و نسبت به مازاد حقوق كسورات خدمات درماني كسر نميگردد.

-  آيتم هاي حقوقي پرسنل رسمي و پيماني و طرحی برابراقلام ذيل ميباشد

-                      حق شغل

-                      حق شاغل

-                      فوق العاده شغل

-                      تفاوت تطبيق

-                      افزايش جزء >>ب<<بند (11) قانون بودجه سال 1388 كل كشور

-                      فوق العاده سختي شرايط محيط كار

-                      فوق العاده بدي آب و هوا

-                      مبلغ تضمين

-                      فوق العاده محل خدمت

-                      خدمت در مناطق جنگ زده

-                      فوق العاده ويژه (ممتاز)

-                      فوق العاده نشانهاي دولتي

-                      كمك هزينه عائله مندي

-                      كمك هزينه اولاد

-                      فوق العاده ايثارگري

-                      فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته

-                      فوق العاده اشتغال خارج از كشور

-                      فوق العاده مديريت  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ